• อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA. (NIDA)

  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  ประสบการณ์

  ประธานอนุกรรมการชุดที่ 3การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรี (2543)

  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเขต 3 จังหวัดนนทบุรี,คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติ (2543)

  ผู้จัดการสาขา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (2535- 2542)

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอยุธยาเซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(2532 -2540)

  อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาส่งเสริมฯ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  (2534-2544)


  ความถนัด

  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
  สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย
  ศูนย์บริการวิทยาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  โรงพยาบาลศิริราช ภาคอยุรศาสตร์,ภาควิชารังสีวิทยา, ฝ่ายเภสัชกรรม, ฝ่ายทันตกรรม
  โรงพยาบาลคามิลเลียน
  โรงพยาบาลกรุงเทพ
  โรงพยาบาล เปาโลเมโมเรียล
  บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
  โรงพยาบาล ศิครินทร์
  โรงพยาบาล โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
  โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด
  วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  วิทยาลัยมหาดไทยสถาบันดำรงราชานุภาพ
  วิทยาลัยการตำรวจ
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
  สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  องค์การคลังสินค้า
  สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน )
  ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชรจำกัด (มหาชน)
  บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  บริษัท กันตนา อะนิเมชั่น จำกัด
  บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
  บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด
  บริษัท คิวทูเอส จำกัด
  บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท แคร์วัน อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
  บริษัท เชโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ซัมซุง อิเล็คโทร-แม็คคานิคส์ (ไทยแลนด์)จำกัด
  บริษัท ซิลแมทธ์ จำกัด
  บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ซีพีเอฟ (เทรนนิ่ง) จำกัด
  บริษัท ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จำกัด
  บริษัท เซ็นทรัล รีเทลคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  บริษัท เซ็นทรัล เรสตรอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
  บริษัท เชลล์ ออโต้เชิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ซีอาร์ อินดัสเตรีล เซอร์วิสเซส จำกัด
  บริษัท โซนี่ ดีไวซ์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ดัสมิลล์ จำกัด
  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ดีทแฮล์ม เทรดดิ้ง จำกัด
  บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
  บริษัท โตโยต้า ลิซซิ่ง จำกัด
  บริษัท โตโยต้า ทูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
  บริษัท โตโยอิ้งค์ โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
  บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด
  บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด
  บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
  บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด
  บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
  บริษัท ทันต-สยาม วิสาหกิจ จำกัด
  บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทยซัมมิท ออโต้ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด
  บริษัท ไทยยานยนต์ จำกัด
  บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ธนชาติประกันชีวิต จำกัด
  บริษัท นิปปอน ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท นอร์สเค้ สคู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท นาม สุขภัณฑ์ จำกัด
  บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท นิสสัน ออโต้ โมบิล จำกัด
  บริษัท ไนโตร เคมีคอล อินดรัสตรี้ จำกัด
  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  บริษัท แบง เทรดดิ้ง 1992 จำกัด
  บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
  บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท บอดี้เชฟ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ฟ จำกัด
  บริษัท เบทาโกร อะโกร กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  บริษัท บางกอกมอเตอร์เวอคส์ จำกัด
  บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ปัญญาธารา จำกัด ( 7 Eleven )
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
  บริษัท พาวเวอร์ไลน์ จำกัด
  บริษัท เพียวฟู้ดส์ จำกัด
  บริษัท ฟาร์มาสัน จำกัด
  บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ฟาสโก้มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ไฟฟ้าชีวมลททจำกัด
  บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
  บริษัท มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
  บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด
  บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
  บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์
  บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมิเนียม จำกัด
  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
  บริษัท มินีแบไทย จำกัด
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
  บริษัท วิวเทค เอเชีย จำกัด
  บริษัท เวิลด์คลาส เร้นท์ อะคาร์ จำกัด
  บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จำกัด
  บริษัท รีกัล จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
  บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด
  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท สยาม เอ แอนด์ ซี จำกัด
  บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท สวอน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด
  บริษัท สยามราชธานี จำกัด
  บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
  บริษัท สยามเอชอาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด.
  บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด
  บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
  บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด
  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
  บริษัท อวิว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด
  บริษัท อะโกร ไลน์ส จำกัด
  บริษัท อาคเนย์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท อารียา พร๊อพเพอตี้ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
  บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอด ประกันชีวิต
  บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด
  บริษัท อิสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตล (ระยอง) จำกัด
  บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์)
  บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด
  บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  บริษัท เอส.ที.ไอ.ที จำกัด
  บริษัท ไอ อี ซี เอ็ม จำกัด
  บริษัท เอ็น ที ยู (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท โอจิเปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  บริษัท อิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
  บริษัท แอมเวร์ (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัท ออโต้อัลลายแอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด ( FORD & MASDA )
  บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด
  บริษัท อีซูซุแสงฟ้า จำกัด
  บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
  บริษัท โอเรียนตัล สปอร์ต อินดัสเตรียล จำกัด
  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด
  บริษัท ฮิวแมน รีสอรซ์ เทรนนิ่ง จำกัด
  บริษัท แฮฟส์เบอร์ก จำกัด
  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จำกัด
  โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสารแอมเฟตามีในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TUCAR)
  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
  หอการค้าจังหวัดตาก
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มูลนิธิโครงการหลวง
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  กรมประมง
  กรมวิชาการเกษตร
  กรมศุลกากร
  กรมส่งเสริมการส่งออก
  กรมสุขภาพจิต
  การประปานครหลวง
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  โครงการเกษตรกู้ชาติ
  กรมอนามัย
  กรมชลประทาน
  C.S.I. GROUPS.com
  GKN Driveline (Thailand)
  Isuzu Technical Center of Asia Co.,Ltd
  Johnson Controls & Summit Interiors Ltd
  SCG Chemicals Co., Ltd
  SCG Dow Co.,Ltd
  TCC Capital Land Co.,Ltd
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,832 IP