• อาจารย์วินิจฉัย รังสิธนานนท์

  ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (บุคลาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  ประสบการณ์

  หัวหน้าหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการบริหารคณะ
  คณะบริหารธุรกิจมหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  กรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  กรรมการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  อาจารย์ผู้บรรยายวิชาพฤติกรรมองค์การและการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญตรีและ
  ปริญญาโท

  เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรม
  องค์การ


  ความถนัด

  - HR for non HR
  - เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน
  - การพัฒนาภาวะผู้นำ
  - การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่
  - พฤติกรรมองค์การและการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,831 IP