Super Leadership

VERSION  :  Quick Program

 

PRINCIPLESทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้า งาน      ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES


   1.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง

2.          เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน

3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

AREAS OF STUDY


 


วันที่หนึ่ง

1.          บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”

·     เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก

2.          Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง

3.          การวางแผนงาน

·     เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

4.          กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ

5.          การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์

·     ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์

6.          การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด

·     ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

7.          กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

 

วันที่สอง

8.          เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

·     เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้

9.          กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

10.      การสร้างมนุษยสัมพันธ์

·     เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

11.      การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง

·     เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น

12.      เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง

·     เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง

·     เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง

13.      การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

·     เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร

14.      Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

15.      สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

 

SUMMARY DETAILS


 • จำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)  • Download ใบสมัคร
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,825 IP