TRAINING OUTLINE

บทบาทของผู้จัดการกับการยกระดับมาตรฐานการบริการ

(Supervisor/ Manager: A Role Model to Service Excellence )

 

PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้ โดยเฉพาะเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านการบริการในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง“บริการให้ประทับใจลูกค้า” เป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการแย่งชิงและรักษาลูกค้าไว้ ลูกค้าในยุคนี้มีความต้องการมากขึ้น สินค้าในท้องตลาดก็ไม่แตกต่างกันมากนัก สิ่งที่จะเป็นอาวุธสร้างความเป็นเลิศให้ธุรกิจ คือ คุณภาพการบริการ นั่นเอง

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการ และผู้นำทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการการบริการลูกค้าอย่างประทับใจ รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาผู้จัดการต้นแบบ ให้เป็นต้นแบบที่ดีในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


OBJECTIVES

 


1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทของผู้จัดการ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ

2.       เพื่อให้ผู้จัดการทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการบริการต่อบริษัท ต่อทีมงาน และต่อตนเอง

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานด้านบริการให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


AREAS OF STUDY

 


วันที่หนึ่ง  Module 1: บทบาทการเป็นผู้จัดการด้านงานบริการ

1.       ความสำคัญของภาวะผู้นำ กับ การบริหารคน

(เรียนรู้ความสำคัญของภาวะผู้นำ ในฐานะหัวหน้างาน)

2.       หลักการการบริหารงานในฐานะหัวหน้า - เทคนิคที่หัวหน้าต้องรู้เพื่อเป็นผู้นำที่ดี

3.       เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และ เข้าถึงลูกน้อง – ทำอย่างไรหัวหน้าจะผูกใจลูกน้องได้จนได้ใจจริงๆ

4.       จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง – ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า

5.       กิจกรรม Workshop: การปรับตัวและการเข้าถึงลูกน้อง- พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

6.       การสั่งงาน และ การสอนงาน

( แยกการสั่ง และ การสอนงานให้เป็น พร้อมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในเรื่องการสอนงานลูกน้องอย่างเป็นระบบ ทำให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้น)

7.       กิจกรรม Workshop: การสอนงานอย่างได้ผล – พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

8.       คุณเป็นผู้นำแบบใด - เรียนรู้สไตล์ตนเอง

9.       การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง- หัวหน้าต้องทำความเข้าใจลูกน้องอย่างถ่องแท้

10.    กิจกรรม Workshop: การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งลูกน้อง– พร้อมเทคนิคเพิ่มเติม

11.    การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชยต้องทำอย่างไร

12.    การกล่าวตักเตือน และ การลงโทษ – สถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ หลักสูตรนี้มีคำตอบให้

 

วันที่สอง  Module 2: ผู้จัดการกับการยกระดับมาตรฐานการบริการ

13.    การประเมินผลงาน และการให้Feedback 

(เรียนรู้วิธีการประเมินผล และ การให้คำแนะนำกับลูกน้องอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองให้ทำงานได้ตรงกับความคาดหวังของหัวหน้างาน)

14.    การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ- จะสร้างความเข้าใจอย่างไรกับลูกน้องด้วยการสื่อสารและประสานงาน

15.    บริการนั้นสำคัญไฉน?

16.    พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า

17.    คุณภาพบริการสู่ความสำเร็จ

18.    พัฒนาองค์ประกอบการบริการ

19.    สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า – เรียนรู้วิธีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างได้ผล (Customer Interaction)

20.    กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”

21.    คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ

22.    ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (Service Mind)

23.    บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก

24.    การประยุกต์บทบาทหัวหน้าเพื่อสร้างความเป็นเลิศในงานบริการของทีมงาน

25.    สรุป คำถามและคำตอบ พร้อมเทคนิคที่ผู้จัดการต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ  1.  หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

         2. In-house Training ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น 1-2 วันได้

 

 

SUMMARY DETAILS

 

• จำนวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pdf_file/outline_20100506140740.pdf in /home/hipohipo/domains/hipotraining.com/public_html/inhouse_detail.php on line 169

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pdf_file/inhouse_form.pdf in /home/hipohipo/domains/hipotraining.com/public_html/inhouse_detail.php on line 150
  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 5,096,239 IP