TRAINING OUTLINE

ผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21

(Leaders and Leadership in 21st Century)

“ผู้นำ คือ ผู้กำหนดทิศทางขององค์กร”

 

PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ องค์กรจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยหัวหน้าที่ดีและเก่ง มีความรู้มีความสามารถในการกำหนดทิศทางขององค์กร ลูกน้องอีกหลายร้อยคนจะต้องเป็นผู้ที่เดินอยู่ในทิศทางที่หัวหน้ากำหนด หากหัวหน้ากำหนดทิศทางผิด ไม่มีภาวะผู้นำที่ดี เส้นทางแห่งความสำเร็จย่อมวกวนลูกน้องเกิดสับสนอย่างแน่นอน และในที่สุดองค์กรย่อมแตกความสามัคคีได้ ในทางตรงข้ามหากหัวหน้ามีภาวะผู้นำที่ดี ย่อมทำให้ลูกน้องยอมรับ ศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวหัวหน้า จนสามารถนำทีมทั้งหมดไปสู่เส้นทางลัดแห่งความสำเร็จได้

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาและสร้างหัวหน้างานให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ ทั้งในด้านความเข้าใจเรื่ององค์กรในยุคศตวรรษที่ 21 ความสำคัญของภาวะผู้นำกับการบริหารคน การทำความเข้าใจประเภทของลูกน้อง เรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตนเอง  สิ่งที่ผู้นำต้องมี ต้องเป็น เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่ และการพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้เป็นนักฝึกอบรม เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง


OBJECTIVES

 


1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการ          บริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


AREAS OF STUDY

 


1.       องค์กรยุคใหม่ ในยุคการแข่งขันศตวรรษที่ 21

2.       ความสำคัญของภาวะผู้นำกับการบริหารคน

3.       ทำความเข้าใจประเภทและพฤติกรรมของลูกน้อง

4.       วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของลูกน้อง

5.       ภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างาน (Leadership)

6.       กิจกรรม Workshop 1 : คุณเป็นผู้นำแบบไหน-รู้สไตล์การบริหาร

7.       การใช้อำนาจ และการสร้างแรงจูงใจ

8.       ภาวะผู้นำ กับ กระบวนการบริหารงาน

9.       จิตวิทยาของการบริหารคนและการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง

10.    การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน

11.    สิ่งที่ผู้นำต้องมี ต้องเป็น เพื่อรับมือกับองค์กรยุคใหม่

12.    การพัฒนาศักยภาพของลูกน้องทั้งเก่าและใหม่

13.     กิจกรรม Workshop 2  : การวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพลูกน้อง

14.    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรโดยอาศัยภาวะผู้นำ

15.    สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ  1.  หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

         2. In-house Training ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น 1-2 วันได้

 

SUMMARY DETAILS

• จำนวน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง (เวลา : 09.00 - 16.00 .)


Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pdf_file/outline_20100423135648.pdf in /home/hipohipo/domains/hipotraining.com/public_html/inhouse_detail.php on line 169

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for pdf_file/inhouse_form.pdf in /home/hipohipo/domains/hipotraining.com/public_html/inhouse_detail.php on line 150
  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 5,096,251 IP