TRAINING OUTLINE

ทักษะการเจรจาต่อรองกับโมเดิรน์เทรด

(Negotiation Skills for Modern Trade)

วิทยากร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล

PRINCIPLES

 

ปัจจุบันการเจรจาต่อรองในงานขายเป็นภารกิจที่สำคัญของผู้บริหารหรือพนักงานที่ต้องรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับโมเดิรน์เทรด เพราะผู้ที่ทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองในงานขายนั้นจะต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของบริษัทและความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคู่เจรจา  ดังนั้นทักษะการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อรองและทำให้คู่เจรจาทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win)

ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้รูปแบบของการเจรจาต่อรอง ทฤษฏีเกมส์  การสร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรอง การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง 7 ขั้นตอน กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆยุทธวิธีการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ กฎเหล็กของนักเจรจาที่ประสบความสำเร็จ การอบรมจะมีการ Workshop กรณีศึกษาและบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้อย่างเต็มที่


OBJECTIVES

 

 


1.             เข้าใจขั้นตอนของการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบ

2.             สามารถวางแผนก่อนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.             เพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า

4.             สามารถบริหารกำไรได้ตามเป้าหมายของบริษัท

5.             สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (คู่เจรจา)

6.             รักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า


AREAS OF STUDY

 


วันที่หนึ่ง

1.      เจาะลึกธุรกิจค้าปลีก

1.1  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจซื้อ

1.2  เกณฑ์ในการคัดเลือก Vendor

2.      ธรรมชาติของการเจรจาต่อรอง Negotiation Introduction

2.1  แนวความคิดและความสำคัญของการเจรจาต่อรอง

2.2  รูปแบบของการเจรจาต่อรอง 4 ประเภท

2.3  รูปแบบและการใช้อำนาจในการเจรจาต่อรอง

2.4  Zero Sum Games

3.      คุณสมบัติของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

4.      เทคนิคการ Rapport เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

5.      เรียนรู้สไตล์การต่อรองของตนเอง (Knowing Your Style)

6.      กระบวนการของการเจรจาต่อรอง : Negotiation Process

6.1  การเตรียมตัว (Preparation)

6.2  การเปิดการเจรจา (Opening)

6.3  การต่อรอง  (Bargaining)

6.4  การปิดการเจรจา (Closing)

วันที่สอง

7.      การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรอง  Negotiation Preparation

7.1  การกำหนดจุดมุ่งหมายและความต้องการ

·       ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง

·       การกำหนดสิ่งแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง

7.2  การกำหนดบทบาทและหน้าที่เมื่อต้องเจรจาต่อรองเป็นทีม

8.      การเปิดการเจรจาต่อรอง Opening a Negotiation

8.1  การสร้างบรรยากาศ การแนะนำตัวและการค้นหาความต้องการของคู่เจรจา

8.2  การวิเคราะห์และการอ่านสไตล์ของคู่เจรจา (Reading the Others)

8.3  การยื่นข้อเสนอและการรับข้อเสนอ

·       การนำเสนอข้อเสนอ (Proposing)

·       เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Listening)

·       เทคนิคการถามคำถาม (Questioning)

8.4  การปรับสไตล์ของตนเองให้เข้ากับผู้อื่น

·       การใช้วัจนะและอวัจภาษาในการเจรจา

9.      การเจรจาต่อรอง Bargaining

9.1  การแปลความหมายและการวิเคราะห์ภาษา

9.2  การจับสัญญาณและให้สัญญาณในการเจรจาต่อรอง

·       การแสดงความคิดเห็น (เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย)

·       การใช้สถานการณ์เพื่อการเจรจาต่อรอง

9.3  การปรับแต่งข้อเสนอ (Adjusting)

·       การปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

10.  การปิดการเจรจา และสรุปข้อตกลง Closing Negotiation and Agreement

10.1          การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์

10.2          การตรวจสอบความเข้าใจร่วมกัน

10.3          การปิดการเจรจาต่อรอง

10.4          การสรุปข้อตกลงร่วมกัน

11.  ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง

12.  มารยาทและข้อพึงระวังในการเจรจาต่อรอง

13.  เคล็ดลับแห่งความสำเร็จของนักเจรจาต่อรองมืออาชีพ

14.      สรุปคำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ  1.หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

                    2. In-house Training ทุกหลักสูตรสามารถจัดเป็น 1-2 วันได้

  • Download ใบสมัคร
  • 0 Kb
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,796 IP