HIPO Training & Consultancy

 

HIPO
เราตอบสนองความต้องการด้านการฝึกอบรม
และการให้คำปรึกษาแก่ท่าน ด้วยหลักการเฉพาะทีเรียกว่า


ผู้เข้าอบรมและองค์กรสามารถนำความรู้ไปใช้ ได้จริง


ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษาได้ผ่านการออกแบบด้วยคุณภาพ โดยเน้นให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด


ทุกหลักสูตรและการให้คำปรึกษา ดำเนินการ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์


เราเน้นการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมทุกหลักสูตร และดำเนินการการให้คำปรึกษาร่วมกับลูกค้าเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

 

HIPO 

เราเชื่อว่า...เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้องค์กรของท่านประสบ

ความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,912,786 IP